پوستر کنفرانس


صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنگره
ساختار سازمانی کنگره

رئیس کنگره: دکتر اکرم آهنگر پور

دبیر کل کنگره: دکتر ندا باورصاد

دبیرعلمی کنگره: منا صفائی زاده
دبیراجرایی کنگره: امید خیری

دبیر روابط عمومی:پری آزادی

دبیر مالی:نادر امیری