پوستر کنفرانس


صفحه اصلی > محورهای کنگره
محورهای کنگره

 ·       آموزش در داروسازی:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

ارزشیابی آموزشی

خدمات نوین داروسازی

آموزش در حوزه بیمارستانی داروسازی

آموزش در حوزه صنعت داروسازی
·       طرح تحول سلامت و خدمات داروسازان:

داروسازی و سلامت عمومی

حقوق و قوانین در عرصه داروسازی
·       آینده شغلی داروسازان

مصرف منطقی داروها

نقش داروساز در مصرف صحیح داروها