پوستر کنفرانس


صفحه اصلی > برنامه کارگاه ها
برنامه کارگاه ها

  هزینه دوره های آموزشی شمس در محل دریافت می شود

نام کارگاه

تاریخ

ساعت

استاد

هزینه

Presentation skills

14 اردیبهشت

17-14

دکتر علی ابراهیمی

100.000ريال

آلیس در سرزمین عجایب

(مهارت های برخورد با بیماران اعصاب و روان و پرخاشگر)

13 اردیبهشت

16-14

دکتر قائلی

دکتر کوتی

100.000ريال

دوره های آموزشی شمس

(کارگاه دوره آموزشی شبیه سازی ارتقا مولفه اجتماعی سلامت(

14 اردیبهشت

18-14

خانم ترانه بهره مند

250.000ريال

دوره های آموزشی شمس

) کارگاه دوره آموزی ارتقا سلامت با حمایت طلبی )

15 اردیبهشت

14-8

خانم ترانه بهره مند

250.000ريال

کارگاه نسل هزاره

14 اردیبهشت

22-20

خانم مهدیس مروتی

خانم حانیه علیزاده

100.000ريال

کارگاه چالش های آموزشی

15 اردیبهشت

10-8

خانم مهدیس مروتی

خانم حانیه علیزاده

100.000ريال

مروری بر آسم و copd و طریغه استفاده از داروهای تنفسی 

15 اردیبهشت

12-10

دکتر اعظم موسوی

100.000ريال

کارگاه کار آفرینی در دارو سازی

14 اردیبهشت

16-14

دکتر حاج میری

100.000ريال

برسی دارو درمانی، نحوه تزریق دارو ها و مدیریت مشکلات شایع بیماران MS در داروخانه

13 اردیبهشت

18-16

دکتر اعظم موسوی

100.000ريال